English | فارسی
یکشنبه 06 خرداد 1397

خدمات ارزی برای اشخاص حقوقی

خدمات ارزی برای واردکنندگان

بانک کارآفرین آمادگی دارد که با اعطای خدماتی چون اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی وصولی، ضمانتنامه و صدور حواله، از واردکنندگان حمایت کند...

خدمات ارزی برای صادرکنندگان

بانک کارآفرین آمادگی دارد که با اعطای خدماتی چون اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی وصولی، ضمانتنامه و صدور حواله، از صادرکنندگان حمایت کند...