تسهیلات

بانک کارآفرین به منظور حمایت و پشتیبانی از مشتریان خود که در یکی از بخش های اقتصادی فعال بوده و برای پیشبرد امور یا گسترش فعالیت خود نیاز به تسهیلات بانکی دارند با رعایت شرایط و ضوابط موجود، در قالب عقود اسلامی اقدام به پرداخت تسهیلات می نماید.

انواع تسهیلات اعطایی بانک در هر یک از شعب عبارتند از:
اعطاء تسهیلات ریالی و ارزی در قالب عقود اسلامی (مبادله ای و مشارکتی)
صدور انواع ضمانتنامه های ریالی و ارزی
گشایش اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار
قبول وجوه اداره شده و اعطاي تسهيلات از محل وجوه مزبور طبق نظر واگذارنده وجوه
قبول عامليت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي يا فاينانس " در صورت توجيه پذير بودن طرح "
اعطاي تسهيلات در بانك كارآفرين در بخش هاي مختلف اقتصادي مانند بخشهاي صنعت و معدن، مسكن، ساختمان، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و صادرات به مشتريان محترم ارائه مي گردد.

تسهيلات اعطايي


انواع تسهيلات اعطايي بانك كارآفرين عبارتند از

اعطاي تسهيلات براي انجام امور  بازرگاني به صورت مضاربه
اعطاي تسهيلات براي گسترش فعاليت هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي بصورت مشاركت مدني
اعطاي تسهيلات براي خريد ماشين آلات ، تاسيسات و تجهيزات و وسايل كار براي واحدهاي توليدي و خدماتي به صورت مشاركت مدني
اعطاي تسهيلات براي خريد مواد اوليه ، لوازم يدكي و ابزار كار مورد نياز واحدهاي توليدي
تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي از طريق پيش خريد محصولات توليدي آنان
خريد و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول مورد نياز واحدهاي توليدي و خدماتي
اعطاي تسهيلات ويژه براي تامین محل و دفتر کار
صدور انواع ضمانت نامه هاي ارزي و ريالي از جمله ، شركت در مناقصه و مزايده ، حسن اجراي تعهدات ، پيش پرداخت ، استرداد كسوروجه الضمان، گمركي ، تعهد پرداخت و ضمانت نامه هاي متفرقه ديگر
گشايش اعتبارات اسنادي داخلي و خارجي
قبول وجوه اداره شده اشخاص حقيقي و حقوقي براي اعطاي تسهيلات طبق نظر و دستور واگذارنده وجوه