همکاری با ما

  • قابل توجه شرکت کنندگان آزمون استخدامی

    قابل توجه شرکت کنندگان آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی روز پنجشنبه 28 خردادماه از روز یکشنبه 7 تیرماه در سایت بانک، قابل رؤیت می باشد.