گالری هنر بانک کارآفرین

بانک کارآفرین وظیقه خود می داند که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، از جامعه فرهنگی و هنری ایران زمین حمایت کند. به همین منظور اقدام به گردآوری آثار فاخر نقاشی از هنرمندان برجسته کشور نموده است. تاکنون پانزده اثر نقاشی خریداری شده است.

نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر

نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ روغن روی کنواس
قطع: 135 در 135 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه گلستان)
تکنیک: رنگ روغن روی کنواس
قطع: 120 در 170 سانتیمتر


نام هنرمند: اردشیر رستمی
نام اثر:
تکنیک:
قطع:


نام هنرمند: اردشیر رستمی
نام اثر:
تکنیک:
قطع:


نام هنرمند: اردشیر رستمی
نام اثر:
تکنیک:
قطع:

نام هنرمند: مرتضی رازفر
نام اثر: بدون نام
تکنیک: رنگ روغن
قطع: 100 در 300 سانتیمتر

نام هنرمند: صادق تبریزی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: میکس مدیا
قطع: 150 در 150 سانتیمتر