درباره ماتماس با ماانتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

بانک کارآفرین با ارج نهادن به نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما، آن را به عنوان مرجعی قابل اعتماد برای بهبود عملکرد خود تلقی خواهد کرد. به این منظور مکاتبات شما در این بخش مستقیماً به واحد روابط عمومی ارسال شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مرکز ارتباط بانک کارآفرین: 23350

انتقادات و پیشنهادات
*
*
*
*
*