درباره ماشفافیت اطلاعاتمبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی

در اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تلاش همکاران بر این قرار گرفته است که تمامی قوانین و استانداردهای لازم الاجرا برای جلوگیری از بروز جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت نمایند، تا ضمن حفظ سرمایه مالی، شهرت بانک نیز دچار خدشه و آسیب نگردد. این موضوع به ویژه در برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بین المللی و فعالیت‌های ارزی دارای اهمیت فراوان می‌باشد، به گونه‌ای که کوچکترین عدم رعایت می‌تواند موجب قطع روابط کارگزاری و وارد شدن خسارت‌های مالی و غیر مالی قابل توجهی به بانک گردد.

با توجه به ماهیت بخش تطبیق مقررات، و این که مدیریت مربوطه امور مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز به عهده دارد، کمیته تطبیق مقررات در سال 1398 به کمیته تطبیق مقررات و مبارزه با پولشویی تغییر نام یافت تا با تاکید بیشتری فعالیت‌های مربوط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز پیگیری نماید.

دانلود فایل PDF شیوه نامه مبارزه با پولشویی 
دانلود فایل PDF

آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

دانلود فایل PDF

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی