تطبیق مقررات

مدیریت تطبیق مقررات و مبارزه با پولشویی، یکی از واحدهای نظارتی بانک است که تحت نظر مدیریت ارشد بانک و کمیته تطبیق مقررات و مبارزه با پولشویی فعالیت می‌نماید. این مدیریت از دو اداره «تطبیق مقررات» و «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» تشکیل شده است و اهتمام جدی در حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در بانک کارآفرین و واحدهای تابعه بانک دارد.

اداره تطبیق مقررات به عنوان یک واحد نظارتی، وظیفه دارد قوانین و مقررات و استانداردهایی که بانک باید در آن چارچوب به فعالیت بپردازد را شناسایی نموده، و نحوه تاثیر پذیری بانک از آنها را بررسی و تحلیل نماید. در راستای انجام موثرتر وظایف محول شده به این واحد، کمیته تطبیق مقررات و مبارزه با پولشویی، مطابق با دستورالعمل‌های «رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» و «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیر دولتی» که از مسئولیت‌های هیات مدیره بانک می‌باشد، در آبان ماه 1397 تشکیل شده و به صورت ماهانه جلسات کمیته تشکیل می‌شود.


دانلود فایل PDF خط مشی رعایت قوانین و مقررات سال 1401