درباره ماسازمانهیات مدیره

اعضای هیات مدیره

محمدرضا خورسندی
محمدرضا خورسندی
محمدرضا فرزین
دکتر محمدرضا فرزین
مهدی سیف علیشاهی
مهدی سیف‌علیشاهی
--
ناصر صنعتی‌نژادفرد
-
دکتر احمد بهاروندی