درباره ماسازمانهیات مدیره

اعضای هیات مدیره

محمدرضا خورسندی- رئیس هیات مدیره
محمدرضا خورسندی
دکتر احمد بهاروندی - مدیرعامل
دکتر احمد بهاروندی
مهدی سیف‌علیشاهی - عضو هیات مدیره
مهدی سیف‌علیشاهی
مسعود شریفات - نایب رییس هیات مدیره
مسعود شریفات
حسین طلاکش نائینی - عضو هیات مدیره
حسین طلاکش نائینی