درباره ماسازمانهیات مدیره

اعضای هیات مدیره

محمدرضا خورسندی
محمدرضا خورسندی
دکتر احمد بهاروندی
دکتر احمد بهاروندی
ناصر صنعتی نژاد
ناصر صنعتی‌نژادفرد
مهدی سیف علیشاهی
مهدی سیف‌علیشاهی