مدیران واحدهای ستادی

دکتر احمد بهاروندی - مدیرعامل
دکتر احمد بهاروندی
سهراب صادقی
سهراب صادقی
مجتبی پیرهادی
مجتبی پیرهادی
معاون مدیرعامل در فناوری اطلاعات
علی اصغر تقوی
  • 26215000
  • 26215128
عباس خسروانی -معاون اعتبارات مدیرعامل
عباس خسروانی
رضا راضی زاده
دکتر رضا راضی‌زاده
معاون مدیرعامل در امور بین الملل
مهدی گودرزی
سپیده جوادی - مدیر بانکداری سرمایه گذاری
سپیده جوادی دوگاهه
هادی عمادی انور - مدیر حقوقی
هادی عمادی انور
اسمعیل برزنونی - مدیر بانکداری تجاری و شخصی
اسمعیل برزنونی
دکتر مسلم بمانپور - مدیر طرح و توسعه
دکتر مسلم بمان پور
مصطفی نوری - مدیر برنامه‌ریزی و نظارت اعتباری
مصطفی نوری
علی رادپور - مدیر حسابرسی داخلی
علی رادپور
شهره محمدیاری - مدیر توسعه سرمایه انسانی
شهره محمدیاری
جواد واشقانی - مدیر امور شعب
جواد واشقانی
دکتر رسول خوانساری - مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد
دکتر رسول خوانساری
حسنعلی حسینی - مدیر عملیات ارزی
حسنعلی حسینی
محسن میرزاقربانعلی - مدیر سازمان و روش‌ها
محسن میرزاقربانعلی
مجید شمسی - مدیر مالی
مجید شمسی
علی اجاقی ازبری - مدیر اعتبارات
علی اجاقی ازبری
هادی شیرسوار - مدیر بودجه و امور مجامع
هادی شیرسوار
عباس خرازی افرا - مدیر بانکداری شرکتی
عباس خرازی افرا
شادی هاشمی
شادی هاشمی
هادی حیدری - مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی
دکتر هادی حیدری
رامین ماهوتیان - رییس اداره امنیت
رامین ماهوتیان
علی ذاکری نیری - رییس اداره رعایت قوانین و مقررات
علی ذاکری نیری