مدیران واحدهای ستادی

دکتر احمد بهاروندی
دکتر احمد بهاروندی
فرشاد محمدپور
دکتر فرشاد محمدپور
خلیل الله موفق یامی
خلیل الله موفق یامی
  • 26215000
  • 26215128
سهراب صادقی
سهراب صادقی
سپیده جوادی
سپیده جوادی دوگاهه
هادی عمادی انور
هادی عمادی انور
اسمعیل برزنونی
اسمعیل برزنونی
مسلم بمانپور
دکتر مسلم بمان پور
مصطفی نوری
مصطفی نوری
علی رادپور
علی رادپور
شهره محمدیاری
شهره محمدیاری
جواد واشقانی
جواد واشقانی
شبنم شجاعی
شبنم شجاعی
مدیر آموزش
رسول خوانساری
  • 88030230
  • 88031568
احمدعلی شکوه
احمدعلی شکوه
--
دکتر رضا راضی‌زاده
--
حسنعلی حسینی
محسن میرزاقربانعلی
محسن میرزاقربانعلی
مجید شمسی
مجید شمسی
علی اجاقی ازبری
علی اجاقی ازبری
محمد شیریجیان
دکتر محمد شیریجیان
امیر وفایی
امیر وفایی
--
اکرم نوری
رامین ماهوتیان
رامین ماهوتیان
علی ذاکری نیری
علی ذاکری نیری