اردبیل، سی متری
شعبه سیمتری اردبیل

میدان امام خمینی (ره)، اول خیابان سی متری، پلاک ۱۳۳

۵۳۰۰۵۸۴

خودپرداز,Pinpad

۰۴۵-۳۳۳۶۸۶۰۲

۰۴۵-۳۳۳۶۸۶۰۴

۱۳۸۶/۰۷/۱۵

یعقوب خلفی

بهرام نوروزی