بانکداری تجاریخدمات بین‌المللضمانتنامه‌های ارزی

ضمانتنامه‌های ارزی

ضمانتنامه های ارزی ضمانتنامه سندی است که به موجب آن، بانک ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقی و یا حقوقی را که در ارتباط با موضوع ضمانتنامه تحقق می‌یابد، به عهده می‌گیرد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی آنان با اعلام ذینفع به بانک مبلغ ضمانتنامه به حساب ذینفع واریز می گردد. کلیه خدمات مربوط به صدور انواع ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در قبال تضمین متقابل بانکهای کارگزار و یا سایر وثائق معتبر با رعایت کلیه قوانین ارائه شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. در شعب ارزی بانکهای صادر کننده ضمانتنامه ارائه می گردد.

بانک کارآفرین برای مشتریان خود، که بمنظور انجام هر کاری در داخل یا خارج از کشور نیاز به ارائه ضمانتنامه ارزی داشته باشند با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه و با اخذ مجوز از بانک مرکزی توسط متقاضی، اقدام به صدور انواع ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز آنها می نماید.

بانک کارآفرین به منظور ارائه خدمات به روز بانکی آمادگی دارد نسبت به صدور انواع ضمانتنامه های مستقیم به شرح ذیل اقدام نماید:

  • حسن انجام کار (Good Performance Guarantee)
  • پیش پرداخت (Advance Payment Guarantee)
  • شرکت در مناقصه (Tender Guarantee/ Bid Bond)
  • کسور وجه الضمان (Retention Bond)
  • گمرکی (ورود موقت کالا) (Temporary Import Guarantee)
  • تعهد پرداخت (Payment Guarantee)

همچنین آماده پذیرش انواع ضمانتنامه‌های متقابل بانک‌های کارگزار دارای حسن اعتبار اقدام نموده و بعلاوه قادر است تا نسبت به صدور ضمانتنامه‌های متقابل به درخواست صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی بمنظور صدور خدمات فنی و مهندسی و سایر موارد اقدام نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ضمانتنامه‌های ارزی، فایل زیر را دریافت و مطالعه نمایید.

دانلود فایل PDF

راهنمای بانک کارآفرین در ضمانتنامه‌های ارزی