فرم RFI

دعوت به همکاری

از شرکت های پیمانکار که تمایل به همکاری با بانک کارآفرین را دارند، دعوت می شود فرم زیر را دریافت نموده، و پس از تکمیل، در قالب فایل PDF به آدرس karpardazi@karafarinbank.ir ارسال نمایند.

بدیهی است که تکمیل و ارسال این فرم برای بانک هیچ گونه تعهدی برای همکاری با شرکت مزبور ایجاد نمی نماید.

دریافت فرم RFI