سپرده‌های ریالی

سپرده های ریالی حساب سپرده بانکی حسابی است که به تقاضای مشتری در بانک افتتاح می‌شود تا وجوه مشتری در آن حساب نزد بانک نگهداری شود. افتتاح حساب اولین قدم برای برقراری ارتباط بین مشتریان و بانک می‌باشد.
انواع حساب‌های سپرده‌ای که در بانک کارآفرین برای مشتریان گرامی افتتاح می‌شوند، عبارتند از سپرده‌های سرمایه‌گذاری و سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز.

حساب‌های سپرده بانکی به دو دسته کلی حساب‌های قرض‌الحسنه و حساب‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند. در ادامه مشخصات هر یک از این سپرده‌ها را به اختصار شرح خواهیم داد.

حساب‌های قرض‌الحسنه

حساب قرض‌الحسنه حسابی است که مشتری از بابت افتتاح آن انتظار دریافت سود ندارد و وجوه خود را به صورت قرض‌الحسنه به این حساب واریز می‌کند. در این نوع حساب بین بانک و مشتری رابطه بدهکار و طلبکار (داین و مدیون) حاکم است. یعنی بانک به عنوان بدهکار موظف است در هر زمانی که طلبکار (مشتری) درخواست کند، تمام و یا قسمتی از موجودی حساب را بدون هیچ قید و شرطی به وی پرداخت نماید. حساب‌های قرض‌الحسنه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف. قرض‌الحسنه پس‌انداز

این حساب به درخواست متقاضیانی که دارای شرایط لازم باشند، در هر یک از شعب بانک افتتاح می‌شود. پس از افتتاح حساب دفترچه‌ای در اختیار صاحب حساب قرار می‌گیرد که دریافت یا پرداخت می‌تواند در آن ثبت شود. به منظور استفاده بهتر از این نوع حساب، شما می‌توانید از بانک تقاضای صدور کارت بانک (ATM) نمایید.

ب. حساب قرض‌الحسنه جاری

به مانده حساب قرض‌الحسنه جاری نیز مانند حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه سودی تعلق نمی‌گیرد. تفاوت آن با سپرده قرض‌الحسنه در این است که به صاحبان حساب جاری دسته چک ارائه می‌شود و صاحب حساب می تواند با صدور چک تمام و یا قسمتی از موجودی حساب خود را دریافت و یا به دیگری واگذار نماید.

برداشت از حساب جاری

برداشت از حساب جاری معمولاً با صدور چک و به یکی از سه صورت زیر انجام می‌شود:

 • صدور چک در وجه صاحب حساب

صاحب حساب می‌تواند چک را در وجه خود صادر کند. خود او باید برای گرفتن وجه چک به بانک مراجعه کند. البته صاحب حساب می‌تواند چک را با ظهرنویسی و امضا در پشت آن برای وصول به دیگری واگذار نماید.

 • صدور چک در وجه حامل

اگر چک در وجه حامل صادر شود با ارائه آن توسط دارنده (هر شخص حقیقی یا حقوقی)، پس از کنترل مندرجات چک و احراز هویت دارنده، وجه آن به وی پرداخت می‌شود.

 • صدور چک در وجه شخص معین

صاحب حساب می‌تواند چک را در وجه یک شخص معین صادر کند. دراین صورت ،آن شخص می‌تواند یا خود برای گرفتن وجه چک به بانک مراجعه کند و یا با ظهرنویسی و امضا آن را به دیگری واگذار نماید.
نکته: برای وصول چک می‌توان با واگذاری آن در یکی از شعب بانک‌ها از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی نیز اقدام نمود.

حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری

سپرده سرمایه‌گذاری سپرده ای است که مشتری با افتتاح آن وجوه خود را به قصد سرمایه‌گذاری به آن حساب واریز می‌کند و به بانک وکالت می‌دهد در هر جایی که تشخیص می‌دهد، این وجوه را سرمایه‌گذاری کرده (پرداخت تسهیلات) و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را پس از کسر حق‌الوکاله به وی پرداخت نماید. در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بین بانک و مشتری رابطه وکیل و موکل حاکم است. یعنی بانک وکیل قانونی صاحب سپرده محسوب می شود. لیست سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین به شرح زیر است:

 نوع سپرده  نرخ سود سالانه  نرخ شکست قبل از سررسید
 سپرده‌های کوتاه‌مدت و پشتیبان 8 درصد -
 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه 3 ماهه 12 درصد
 • ابطال فقره ای یا تمام سپرده قبل از یک ماه فاقد سود
 • بین یک ماه تا قبل از سه ماه با نرخ سود سالیانه 9 و نیم درصد
 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه 6 ماهه 14 درصد
 • ابطال فقره ای یا تمام سپرده قبل از یک ماه فاقد سود
 • بین یک ماه تا قبل از سه ماه با نرخ سود سالیانه 9 و نیم درصد
 • بین سه ماه تا قبل از شش ماه با نرخ سود سالیانه 11 و نیم درصد
 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید 1 سال 16 درصد
 • ابطال فقره ای یا تمام سپرده قبل از یک ماه فاقد سود
 • بین یک ماه تا قبل از سه ماه با نرخ سود سالیانه 9 و نیم درصد
 • بین سه ماه تا قبل از شش ماه با نرخ سود سالیانه 11 و نیم درصد
 • بین شش ماه تا قبل از یک سال با نرخ سود سالیانه 13 و نیم درصد
 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید 2 سال 18 درصد
 • ابطال فقره ای یا تمام سپرده قبل از یک ماه فاقد سود
 • بین یک ماه تا قبل از سه ماه با نرخ سود سالیانه 9 و نیم درصد
 • بین سه ماه تا قبل از شش ماه با نرخ سود سالیانه 11 و نیم درصد
 • بین شش ماه تا قبل از یک سال با نرخ سود سالیانه 13 و نیم درصد
 • بین یک سال تا قبل از دو سال با نرخ سود سالیانه 15 و نیم درصد

نرخ سود و شرایط ابطال سپرده‌های بلندمدت یک ساله مفتوحه قبلی، تا سررسید سپرده به قوت خود باقی بوده و در صورت عدم ابطال، سپرده‌های مذکور در سررسید بر اساس نرخ‌های سود مصوب به شرح فوق تمدید خواهند شد.

تغییری در نرخ سود و شرایط ابطال گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام ایجاد نشده و نرخ سود گواهی‌های مذکور کما فی السابق 18 درصد در سال است.