تسهیلات ارزی

سپرده های ارزی

بر اساس بخش چهارم از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که شامل مقررات ارزی حاکم بر چگونگی اعطا و استفاده از تسهیلات ارزی می‌باشد، بانک کارآفرین از محل منابع موجود نسبت به اعطای تسهیلات به مشتریان خود به شرح ذیل اقدام می‌نماید.

تسهیلات ارزی بابت واردات و صادرات کالا و یا خدمات

تسهیلات بابت واردات کالا یا خدمات

مدت و نوع تسهیلات

 • تسهیلات یک ساله: برای خرید مواد اولیه و مصرفی
 • تسهیلات چهارساله: برای خرید ماشین‌آلات تولیدی و خدمات مربوطه یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و هزینه‌‌های مربوط به صدور خدمات

سقف تسهیلات

 • تا سقف پنج میلیون دلار برای اشخاص حقیقی و بیست میلیون دلار برای هر شخص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی مشروط بر اینکه تسهیلات اعطایی از 5 درصد سرمایه بانک تجاوز ننماید
 • تا سقف سی میلیون دلار برای اشخاص حقوقی در قالب اعتبار خریدار حداکثر

واجدین شرایط استفاده از تسهیلات

 • صادرکنندگان کالا‌های غیرنفتی، خدمات و تولیدکنندگان
 • مجریان طرح‌های خودگردان با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام (به جز طرح‌های نیمه‌تمامی که به تائید اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تسهیلات فاینانس برای انجام همان قسمت طرح استفاده می‌کنند)

دوره استفاده از تسهیلات

 • برای خرید مواد اولیه و مصرفی، تا شش ماه از تاریخ گشایش اعتباراسنادی
 • برای ورود ماشین‌آلات و اجرای طرح‌ها، تا دو سال از تاریخ گشایش اعتباراسنادی

دوره بازپرداخت تسهیلات

شش ماه پس از پایان دوره تنفس دریک قسط برای خرید مواد اولیه و مصرفی- حداکثر در هشت قسط مساوی و متوالی شش ماهه که اولین قسط آن پس از انقضای دوره تنفس برای ورود ماشین‌آلات و اجرای طرح‌ها و صدور خدمات و بنابه تشخیص بانک خواهد بود

نحوه بازپرداخت تسهیلات

مشتریان باید اصل و سود تسهیلات ارزی اعطایی را در سررسید به همان ارز تسهیلات ارزی دریافتی بازپرداخت نمایند. اما در صورتی که بانک مرکزی طی دستورالعمل‌‌های وقت، فروش ارز بابت بازپرداخت اصل و یا سود تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع بانک‌ها را بلامانع اعلام نماید، مشتریان باید در روز سررسید تسهیلات مذکور، معادل ریالی کل مبلغ تسهیلات ارزی بر مبنای نرخ ارز اعلام شده توسط بانک برای همان روز را تامین و به بانک پرداخت نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مذکور در روز سررسید، بدهی ایشان به ریال تبدیل و توسط مدیریت عملیات ارزی به شعبه ذیربط منتقل می‌گردد و مشتریان باید نسبت به تسویه معادل ریالی بدهی مزبور به انضمام جرایم دیرکرد متعلقه اقدام نمایند.

تسهیلات بابت تأمین مالی صادرات (کالا یا خدمات)

ضوابط اعطای تسهیلات صادراتی

 1. اعطای تسهیلات به مشتریان واجد شرایط و مورد قبول بانک (اعم از بانک/خریدار خارجی و یا فروشنده) تحت قرارداد عمومی و یا قرارداد موردی تامین مالی صادرات به صورت اعتبار خریدار و یا اعتبار فروشنده و به صورت انفرادی یا سندیکایی با رعایت سقف‌‌های مجاز.
 2. اعطای تسهیلات یاد شده در مقابل پوشش وثایق کافی از جمله ضمانت قابل قبول بانک داخلی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات و جبران خسارت، امکان پذیر است.
 3. اعطای تسهیلات موکول به دریافت اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت برای پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد تجاری به فروشنده می‌باشد.
 4. اعطای تسهیلات خارج از چارچوب اعتبار اسنادی، با تشخیص و تقاضای بانک داخلی و موافقت بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
 5. تسهیلات موردنظر برای صادرات کالاها و خدماتی قابل اعطا است که حداقل ٦٠ درصد ارزش آن کالاها ساخت ایران و یا ٦٠ درصد ارزش آن خدمات، توسط صادرکنندگان ایرانی قابل ارائه باشند .
 6. اعطای تسهیلات موکول به رعایت ضوابط اعتباری و مقررات داخلی بانک تسهیلات دهنده می‌باشد.
 7. تسهیلات مورد نظر در صورت تضمین بازپرداخت توسط بانک یا موسسه معتبر بین‌المللی و یا گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت به منظور صادرات کالا و خدمات ایرانی به متقاضیان واجد شرایط اعطا می‌گردد، لذا چنانچه صندوق ضمانت صادرات ایران بازپرداخت تسهیلات مزبور را تضمین نماید اعطای تسهیلات پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر می‌باشد.

دوره برداشت یا استفاده از تسهیلات

از تاریخ موثر شدن قرارداد تسهیلات ضروریست تاریخ دقیقی بعنوان آخرین فرجه برای برداشت تسهیلات مشخص و درج گردد . دوره مذکور با موافقت ضامن و بانک تسهیلات دهنده متناسب با اصلاح قرارداد تجاری قابل تمدید می‌باشد.

تعداد اقساط بازپرداخت و تناوب آنها

برای تسهیلات کوتاه‌مدت در یک یا چند قسط حداکثر ظرف دوره بازپرداخت و برای تسهیلات میان‌مدت در اقساط مساوی و متوالی حداکثر ۶ ماهه، سررسید اولین قسط حداکثر ۶ ماه پس از نقطه شروع دوره بازپرداخت.

دوره بازپرداخت تسهیلات

برای کالا‌های مصرفی (تسهیلات کوتاه‌مدت) تا حداکثر دو سال پس از تاریخ معامله هر سری اسناد حمل و برای کالا‌های سرمایه‌ای، اجرای طرح و صدور خدمات فنی و مهندسی (تسهیلات میان مدت) حداکثر تا ۷ سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات

تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

بانک کارآفرین مجاز است با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تا مبلغ سیصد (300,000,000) دلار، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی اقدام نماید.
اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی باید تابع شرایط قرارداد عاملیت و نظام‌نامه ضوابط و شرایط تسهیلات ارزی به روزشده همان سال باشد و در هر مورد از درخواست‌های تسهیلات ارزی مزبور از سوی مشتریان با گذشتن اعتبار قرارداد عاملیت منعقده باید ملاحظات مرتبط با به روزرسانی از جمله نرخ سود تسهیلات، فعالیت‌های قابل قبول جهت پرداخت تسهیلات ارزی از منابع مزبور و ... مد نظر قرار گیرد.

فعالیت‌‌های قابل قبول

فعالیت‌‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی مصوب هیأت امناء به شرح زیر تعیین شده است:

 • طرح‌ها و فعالیت‌‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه
 • طرح‌ها و فعالیت هایی که بتوانند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند.
 • طرح‌ها و فعالیت‌‌های حمل و نقل ریلی مشروط به بازپرداخت اقساط (اصل و سود) به صورت ارزی
 • طرح‌ها و فعالیت‌‌های نیروگاهی و آب شیرین کن ها مشروط به بازپرداخت اقساط (اصل و سود) به صورت ارزی
 • تولید انواع خودرو در راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری مشروط به تضمین بازپرداخت (اصل و سود تسیلات) به صورت ارزی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت)

نوع ارز و واحد پولی محاسبات

واحد پولی محاسبات تسهیلات مذکور دلار آمریکا است. در حال حاضر با توجه به عدم استفاده از ارز دلار، ارز‌های قابل تسعیر در بازار‌های ارزی بین‌الملل (یورو، ین ژاپن، درهم امارات، وون کره جنوبی، پوند انگلیس، فرانک سوئیس و یوان چین) از نظر صندوق توسعه ملی قابل پذیرش می‌باشد.

سود و وجه التزام

حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح ذیل خواهد بود:

 • برای بخش‌‌های نفت و گاز و پتروشیمی در کلیه مناطق شش درصد در سال
 • برای سایر موارد (از جمله بخش آب و کشاورزی و طرح‌ها و فعالیت‌های واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی) معادل سه و نیم درصد در سال

مدت تسهیلات

مدت‌ زمان لازم برای دوره اجرا تا بهره‌برداری آزمایشی از طرح‌ها حداکثر 3 سال، دوره تنفس حداکثر 6 ماه و دوره باز‌پرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر 5 سال خواهد بود. در هر حال با احتساب مجموع دوره‌‌های اجرا، بهره‌برداری، تنفس و باز‌پرداخت نبایستی از 8 سال تجاوز نماید. همچنین مدت‌ زمان لازم برای دوره اجرا و بهره‌برداری برای طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته در مجموع 2 سال بیشتر از مدت‌زمان‌‌های مذکور در این بند می‌‌باشد.
مجموع دوره تامین مالی برای اعطای تسهیلات خرید در قالب اعتبار خریدار به طرف‌‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی حداکثر دو سال و برای خریداران کالا‌های سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات ایرانی پروژه‌‌های زیربنایی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که توسط پیمانکاران ایرانی اجرا می شوند حداکثر 8 سال و برای صدور خدمات فنی و مهندسی با توجه به نوع و ماهیت آن حداکثر هشت سال (با تشخیص بانک عامل) تعیین می‌گردد.لازم به توضیح است که پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک کارآفرین، به فعالیت‌ها و طرح‌های مصوب در ارکان اعتباری این بانک، بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا (دفعتاً واحد) و یا مرحل‌های و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت. استفاده از تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبارات اسنادی، برات اسنادی و حوالجات ارزی با رعایت ضوابط بانک مرکزی امکانپذیر می‌باشد.

نحوه بازپرداخت تسهیلات

مشتریان باید اصل و سود تسهیلات ارزی اعطایی را در سررسید به همان ارز تسهیلات ارزی دریافتی بازپرداخت نمایند لیکن در صورتی که بانک مرکزی طی دستورالعمل‌‌های وقت، فروش ارز بابت بازپرداخت اصل و یا سود تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی را بلامانع اعلام نماید مشتریان باید در روز سررسید تسهیلات مذکور، معادل ریالی کل مبلغ تسهیلات ارزی بر مبنای نرخ ارز اعلام شده توسط بانک برای همان روز را تامین و به بانک پرداخت نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مذکور در روز سررسید توسط مشتری، بدهی ایشان به ریال تبدیل و توسط مدیریت عملیات ارزی به شعبه ذیربط منتقل می‌گردد. مشتریان باید نسبت به تسویه معادل ریالی بدهی مزبور به انضمام جرایم دیرکرد متعلقه اقدام نماید.

تسهیلات بانک توسعه و تجارت اکو (ECO)

شرایط و ضوابط تسهیلات

به منظور افزایش مبادلات تجاری فیمابین کشور‌های عضو اکو، بانک کارآفرین به استناد قرارداد تسهیلات منعقده با بانک توسعه و تجارت اکو (ECO) امکان اعطای تسهیلات یک ساله از محل منابع بانک مورد اشاره را به مشتریان واجد شرایط واجد شرایط به شرح ذیل را دارا می‌باشد:

فعالیت‌‌های مشمول دریافت تسهیلات

 • واردات از کشور‌های عضو اکو شامل افغانستان، آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان
 • صادرات واحد‌های صنعتی و تجاری به کشور‌های عضو اکو و سایر کشورها
 • واردات تجهیزات سرمایه‌ای، مواد خام و کالا‌های واسطه‌ای از کلیه کشورها به منظور افزایش مزیت رقابتی یا صادرات، تجارت درون منطقه‌ای و ایجاد اشتغال

نوع ارز تسهیلات یورو و نوع عقد قرارداد مشارکت مدنی بازرگانی می‌باشد. در صورت وجود تقاضای اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع فوق به میزان بیشتر از سقف مبلغ قرارداد تسهیلات منعقده با بانک کارگزار، طبق هماهنگی صورت پذیرفته با بانک کارگزار مبلغ قرارداد تسهیلات مزبور قابل افزایش می‌باشد.
همچنین اعطای تسهیلات از محل منابع بانک توسعه و تجارت اکو (ECO) به صورت موردی جهت تامین مالی پروژه‌‌های خاص ارائه می‌گردد. شرایط تامین مالی (شامل نرخ بهره، کارمزدها، دوره ساخت و بازپرداخت) با توجه به مشخصات هر طرح تعیین شده و قرارداد تامین مالی میان بانک اکو و مجری طرح امضا می‌گردد .در همین رابطه در صورت وجود تقاضای اعطای تسهیلات مزبور از سوی مشتریان جهت تامین مالی پروژه، موضوع قابل مذاکره و انعقاد قرارداد با بانک کارگزار می‌باشد.

نحوه بازپرداخت تسهیلات

مشتریان باید اصل و سود تسهیلات ارزی اعطایی را در سررسید به همان ارز تسهیلات ارزی دریافتی بازپرداخت نمایند. اما در صورتی که بانک مرکزی طی دستورالعمل‌‌های وقت، فروش ارز بابت بازپرداخت اصل و یا سود تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع بانک توسعه وتجارت اکو (ECO) را بلامانع اعلام نماید مشتریان باید در روز سررسید تسهیلات مذکور، معادل ریالی کل مبلغ تسهیلات ارزی بر مبنای نرخ ارز اعلام شده توسط بانک برای همان روز را تامین و به بانک پرداخت نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مذکور از سوی مشتری در روز سررسید، بدهی ایشان به ریال تبدیل و توسط مدیریت عملیات ارزی به شعبه ذیربط منتقل می‌گردد لذا مشتریان باید نسبت به تسویه معادل ریالی بدهی مزبور به انضمام جرایم دیرکرد متعلقه اقدام نمایند.