نرخ سود سپرده‌های ریالی

نوع سپرده (پرداخت به صورت ماهانه)

نرخ سود

سپرده کوتاه‌مدت عادی و پشتیبان 
8 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه 3 ماهه
12 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه 6 ماهه
14 درصد
 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید 1 سال
16 درصد
 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید 2 سال
18 درصد