سپرده‌ای است که مشتری در بانک افتتاح می‌کند و به مانده حساب سود تعلق می‌گیرد و به وی دفترچه‌ و کارت نقدی اعطا می‌شود که دریافت و پرداخت می‌تواند به وسیله آن صورت گیرد.

نرخ سود سپرده‌ها در حال حاضر 5 درصد می‌باشد.

مزایا

 • امکان استفاده از سود سپرده کوتاه‌مدت مطابق با تعرفه بانک مرکزی
 • امکان افتتاح سپرده به‌صورت مشترک با یک نفر یا بیشتر
 • دسترسی به آن از طریق همه کانال‌های الکترونیک 7*24

شرایط استفاده از محصول

 • داشتن حداقل ۱۸ سال تمام برای افرادی که برای افتتاح حساب اقدام می‌کنند.
 • در صورت صغیر بودن شخص، فقط پدر یا جد پدری یا قیم قانونی او می‌تواند برای او حساب سرمایه‌گذاری افتتاح نماید.
 • در صورتی که پدر یا جد پدری یا قیم قانونی برای فرزند صغیر خود حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه افتتاح نماید، حق برداشت از حساب تا قبل از ۱۸ سالگی فرزند، بر عهده پدر یا قیم قانونی و بعد از ۱۸ سالگی فقط صاحب‌حساب حق برداشت از حساب را خواهد داشت.
 • فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده باشد.

مدارک لازم برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری

 • کارت ملی جدید یا رسید آن و شناسنامه عکس‌دار برای افراد بالغ
 • ارائه مدارک مربوط به پدر، مادر یا قیم قانونی شخص صغیر
 • تکمیل فرم‌های مربوطه در بانک
 • ارائه اصل پروانه اقامت یا گذرنامه معتبر (ویژه اتباع خارجی)

حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌ای است که صاحب حساب برای مدت زمان معین وجوه خود را نزد بانک سپرده می‌گذارند.

به این نوع حساب‌ها بر اساس ضوابط زیر سود پرداخت می‌شود. به دارندگان این سپرده‌ها برگه سپرده واگذار می‌شود که مشخصات سپرده از جمله مبلغ سپرده در آن قید گردیده است.

مزایا

 • امکان افتتاح این سپرده به‌صورت مشترک (افتتاح سپرده توسط دو نفر یا بیشتر) برای اشخاص حقیقی
 • امکان افتتاح حساب بلندمدت از طریق تمامی شعب

شرایط استفاده از محصول

 • داشتن حداقل ۱۸ سال تمام برای افرادی که برای افتتاح حساب اقدام می‌کنند.
 • در صورت صغیر بودن شخص، فقط پدر یا قیم قانونی او می‌تواند برای او حساب سرمایه‌گذاری افتتاح نماید.
 • در صورتی که پدر یا قیم قانونی برای فرزند صغیر خود حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه افتتاح نماید، حق برداشت از حساب تا قبل از ۱۸ سالگی فرزند، بر عهده پدر یا قیم قانونی و بعد از ۱۸ سالگی فقط صاحب‌حساب حق برداشت از حساب را خواهد داشت.
 • هر شخص می‌تواند به صورت قانونی به دیگری وکالت دهد تا از طرف او افتتاح حساب نماید.
 • مادر می‌تواند برای فرزند صغیر خود افتتاح حساب نماید. در این صورت مادر و هیچ شخص دیگری حق برداشت از حساب را ندارد. تا زمانی که صاحب حساب به سن بلوغ (۱۸ سالگی) برسد حق برداشت از حساب را خواهد داشت. سایر ضوابط و مقررات حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد. 
 • فاقد چک برگشتی باشد.

مدارک لازم برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری

 • کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار برای افراد بالغ
 • ارائه وکالتنامه رسمی برای شخصی که به نام دیگری افتتاح حساب می‌کند.
 • ارائه مدارک مربوط به پدر، مادر یا قیم قانونی شخص صغیر
 • تکمیل فرم‌های مربوطه در بانک
 • ارائه اصل پروانه اقامت یا گذرنامه معتبر (ویژه اتباع خارجی)

نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، کوتاه مدت ویژه و بلند مدت به شرح جدول ذیل تعیین گردیده است.

نوع سپرده سرمایه گذاری نرخ سود (درصد)
سپرده کوتاه مدت 5
سپرده کوتاه مدت ویژه 3 ماهه 12
سپرده کوتاه مدت ویژه 6 ماهه 17
سپرده بلند مدت 1 ساله 20/5
سپرده بلند مدت 2 ساله 21/5
سپرده بلند مدت 3 ساله 22/5

نکته: در صورت برداشت (ابطال تمام یا بخشی) از مبلغ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت قبل از سررسید، سود قسمت برداشت شده معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن مطابق جدول ذیل با کسر یک واحد درصد محاسبه خواهد شد.

جدول نرخ های شکست سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت

سپرده های مشمول مدت ماندگاری سپرده کوتاه مدت ویژه و بلندمدت نرخ سود علی الحساب متعلقه برای تمام دوره ماندگاری
تمام سپرده های کوتاه مدت ویژه و بلندمدت کمتر از سه ماه تمام 4%
کوتاه مدت ویژه، شش ماهه، بلندمدت با سررسید یک سال، دو سال و سه سال بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه تمام 11%
بلندمدت با سررسید یک سال، دو سال و سه سال بیش از شش ماه و کمتر از یک سال تمام 16%
بلندمدت با سررسید دو سال و سه سال بیش از یک سال و کمتر از دو سال تمام 19/5%
بلندمدت با سررسید سه سال بیش از دو سال و کمتر از سه سال تمام 20/5%

حساب قرض الحسنه جاری

سپرده‌ای است که بابت افتتاح آن سودی به مشتری تعلق نمی‌گیرد و برای تسهیل مبادلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته و با استفاده از این سپرده ضمن دریافت دسته‌چک می‌توانید عملیات روزانه بانکی شامل، برداشت از حساب، انتقال وجه، ساتنا، پایا، دریافت انواع چک‌های بانکی و بین‌بانکی و ... را نیز انجام دهید.

مزایا

 • امکان دریافت کارت بانکی بر روی حساب جاری
 • امکان اتصال حساب جاری به یکی از انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خود به‌عنوان حساب پشتیبان جهت جبران کسری موجودی حساب جاری هنگام وصول چک
 • امکان صدور مجدد دسته‌چک علاوه بر شعبه افتتاح کننده، در سایر شعب بانک (اولین دسته‌چک در شعبه افتتاح کننده حساب صادر و به شما تحویل می‌شود).

شرایط استفاده از محصول

 • مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب و مذاکره با رئیس شعبه یا مسئول امور مالی و یا رئیس دایره صندوق
 • اشخاصی که به نوعی با معاملات و دادوستدهای اقتصادی سروکار دارند
 • داشتن 18 سال تمام یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه
 • نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سواثر نشده در پاسخ استعلام از بانک مرکزی
 • محروم نبودن از حق افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری
 • نداشتن بدهی غیر جاری یا سوخت شده
 • داشتن معرف

مدارک لازم برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقیقی

 • اصل شناسنامه عکس دار به اضافه تصویر صفحه اول
 • اصل کارت ملی به اضافه تصویر پشت و روی آن
 • گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال، برای شخص حقیقی خارجی
 • مدارک شغلی معتبر مرتبط (مانند جواز کسب، کارت بازرگانی، پروانه دائم پزشکی، پروانه وکالت، گواهی اشتغال به کار و ...)
 • مدارک محل سکونت (کپی سند مالکیت/کپی اجاره نامه) به همراه قبض آب/برق/تلفن

حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز

سپرده قرض الحسنه پس اندازبه حسابی اطلاق می گردد که صاحب آن به مقصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و استفاده از سایر خدمات بانکی نزد بانک افتتاح می‌نماید .این حساب به درخواست متقاضیانی که دارای شرایط لازم باشند، در هر یک از شعب بانک افتتاح می‌شود. پس از افتتاح حساب دفترچه‌ای در اختیار صاحب حساب قرار می‌گیرد که دریافت یا پرداخت می‌تواند در آن ثبت شود. به منظور استفاده بهتر از این نوع حساب، شما می‌توانید از بانک تقاضای صدور کارت بانک (ATM) نمایید. بابت افتتاح این حساب نیز سودی به مشتری تعلق نمی‌گیرد.

مزایا

 • استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی اعم از کارت دستگاه خود پرداز ،تلفن ،بانک ، اینترنت بانک ....
 • اطفالی می خواهند قبل از رسیدن به سن قانونی حساب بانکی به نام خود و اینکه خودشان حساب را افتتاح نمایند از اینگونه حساب استفاده نمایند.
 • در صورت نیاز مشتری به موجودی نزد بانک، بانک بازپرداخت کل موجودی را بر اساس ضوابط تضمین می نماید.

شرایط استفاده از محصول

شرایط افتتاح حساب اشخاص حقیقی :

 • اشخاص حقیقی با رعایت مقرارت قابل قبول می توانند در هر یک از واحد های بانک به نام خود و یا اشخاص دیگر مبادرت به افتتاح حساب نمایند.
 • اتباع خارجی دارنده مدارک قابل قبول می توانند با داشتن کارت آزمایش معتبر افتتاح حساب نمایند.
 • حق استفاده از موجودی حساب حسب مورد با صاحب حساب یا نماینده او (ولی، قیم، وکیل) خواهد بود.
 • اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند میتوانند بدون ارائه حکم رشد منحصراً بنام افتتاح نمایند ولی حق استفاده از آن پس از رسیدن به 15 سال
 •  تمام خواهد بود.
 • اطفالی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند میتوانند منحصراً بنام افتتاح نمایند و از موجودی راساً استفاده نمایند.
 • مادر می تواند قانوناً برای فرزند صغیر خود افتتاح حساب نمایند.
 • چنانچه افتتاح کننده کم سواد باشد مهر یا انگشت او جانشین امضاء می باشد.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی :

 • ارائه مدارک شناسایی معتبر و قابل قبول مانند: اصل و تصویر شناسنامه وکارت ملی
 • تکمیل کارت نمونه امضاء و مشخصات در حضور مسئولین ذیربط بانک
 • برای صغار: مدارک ولی قهری(پدر یا جد پدری) در صورت فوت قهری ،وصی با قیم آن