بانکداری شخصیخدمات بانکیضمانتنامه ریالی

ضمانت نامه ریالی

ضمانتنامه های ریالی

بانک با صدور ضمانت‌نامه بانکی تعهد می‌نماید در صورتی که متعهد (ضمانت‌خواه/ مضمون‌عنه)، تعهدات پیش‌بینی شده موضوع ضمانت‌نامه را در مواعد معین نپردازد یا از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذی‌نفع (مضمون‌له و یا سازمانی که ضمانت‌نامه در قبال او صادر می‌شود) و قبل از انقضای سررسید، وجه‌الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانت‌نامه را در وجه ذی‌نفع (مضمون له) بپردازد.

ضمانتنامه‌های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذی‌نفع مندرج در متن ضمانت‌نامه قابل استفاده می‌باشد.

انواع ضمانت‌نامه بانکی

 • ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده
 • ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات
 • ضمانت‌نامه پیش پرداخت
 • ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان
 • ضمانت‌نامه گمرکی
 • ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

شرایط کلی و عمومی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها در بانک کارآفرین

 • متقاضی می‌باید اهلیت انجام مفاد قرارداد با کارفرما را داشته باشد.
 • نوع و مبلغ ضمانت‌نامه بایستی مشخص باشد.
 • ذینفع ضمانت نامه باید معین باشد.
 • نوع و مبلغ وثایق ضمانت‌نامه باید معلوم باشد.
 • کارمزد ضمانت بر اساس تعرفه بانک مرکزی ج.ا.ا مشخص می‌گردد.
 • مدت ضمانت‌نامه باید تعیین گردد.

مراحل صدور ضمانت‌نامه

 • ارائه مدارک کامل مربوط به شناسایی ضمانت‌خواه به بانک
 • ارائه مدارک مربوط به ضرورت صدور ضمانت‌نامه به بانک
 • تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت‌نامه توسط مشتری و تحویل به شعبه
 • تکمیل فرم قرارداد صدور ضمانت‌نامه توسط مشتری، پس از اعلام موافقت بانک
 • دریافت سپرده نقدی و وثایق لازم برای صدور ضمانت‌نامه از مشتری پیش از امضاء قرارداد
 • پرداخت کارمزد صدور ضمانت‌نامه حسب نوع وثیقه آن توسط متقاضی

وثایق ضمانت‌نامه‌ها

با توجه به تعهد بانک در صدور هر ضمانت‌نامه و احتمال پرداخت وجه ضمانت‌نامه به کارفرما، در قبال هر ضمانت‌نامه وثایقی از مشتری دریافت می‌شود. این وثایق با توجه به نوع ضمانت‌نامه، توانایی مالی، اهلیت مشتری و تشخیص بانک در مورد مشتری و ضمانت‌نامه متفاوت است. وثایق ضمانت‌نامه‌ها در بانک کارآفرین می‌تواند یک یا ترکیبی از موارد زیر باشد:

 • سفته تضمینی به میزان 120% غیرنقدی ضمانت‌نامه‌ها به امضای متقاضی و پشت‌نویسی ضامن مورد قبول بانک
 • ترهین وثیقه ملکی به میزان موردنظر بانک با توجه به مبلغ ضمانت‌نامه و مبلغ سپرده نقدی
 • اوراق مشارکت معتبر
 • سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت بانکی
 • سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
 • ضمانت‌نامه بانکی

تقلیل ضمانت‌نامه

مبلغ ضمانت‌نامه براساس درخواست کتبی ذی‌نفع قابل تقلیل بوده و بانک به محض دریافت آن، اقدام نموده و مراتب موافقت خود را به اطلاع ذی‌نفع و ضمانت‌خواه اعلام می‌نماید.

موارد ابطال ضمانت‌نامه

ابطال ضمانت‌نامه در حالت‌های زیر به عمل می‌آید:

 • درخواست کتبی ذی‌نفع مبنی بر ابطال، به انضمام ارائه لاشه ضمانت‌نامه
 • عدم درخواست تمدید آن توسط ذی‌نفع طبق مفاد ضمانت‌نامه

مقررات مربوط به ضمانت‌نامه

 • در صورت تقاضای ضبط ضمانت نامه توسط کارفرما به هر دلیل و بدون هیچ قید و شرطی بانک موظف به پرداخت وجه ضمانت‌نامه می‌باشد.
 • در صورت پرداخت وجه ضمانت‌نامه به کارفرما، مشتری موظف به تامین وجه ضمانت‌نامه و خسارت بانک می‌باشد.
 • در مورد تمدید ضمانت‌نامه اگر در متن ضمانت‌نامه پیش بینی‌شده باشد، طبق مندرجات ضمانت نامه عمل می‌شود اما اگر موضوع تمدید در متن ضمانت‌نامه ذکر نشود، بر اساس توضیحات زیر عمل می‌شود.
  • هرگاه درخواست تمدید از طرف متقاضی باشد، بایستی حداقل 10 روز قبل از تاریخ انقضا به بانک ارائه شود.
  • ذینفع برای تمدید ضمانت‌نامه باید به متقاضی مراجعه نماید. اگر مستقیماً به بانک مراجعه نمود، بانک مراتب را به متقاضی اطلاع می‌دهد تا قبل از تاریخ انقضا موجبات تمدید را فراهم نماید.
  • اگر با درخواست ذینفع، متقاضی موجبات تمدید ضمانت‌نامه را قبل از سررسید فراهم نکند، با درخواست ذینفع وجه ضمانت‌نامه به وسیله بانک به او پرداخت می‌شود.

شرایط لازم برای استفاده هر مشتری از ضمانت‌نامه‌ها

معمولاً برای صدور ضمانت‌نامه بانکی ابتدا با تشکیل پرونده اعتباری، وضعيت مشتری در بانک کارآفرین مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد. اگر مشتری در بررسی‌های کارشناسی، شرایط موردنظر بانک را احراز نماید، به درخواست مشتری مبنی بر صدور ضمانت‌نامه پاسخ مثبت داده می‌شود. موارد حائز اهمیت در بررسی‌ها به شرح زیر خلاصه می‌شود:

 • ضمانت‌نامه درخواستی متناسب با نوع فعالیت مشتری باشد.
 • مشتری دارای قابلیت انجام کار باشد. یعنی تجربه، تخصص، توانایی و امکانات لازم برای انجام کار مربوطه را داشته باشد.
 • مشتری امکان ارائه وثایق مورد نظر بانک را داشته باشد.