انتخاب اعضای کمیته انضباطی کارکنان بانک کارآفرین

اعضای کمیته انضباطی کارکنان بانک کارآفرین انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین با آرای کارکنان بانک و تایید حمید تهرانفر مدیرعامل بانک اعضای کمیته انضباطی کارکنان و سرپرستان بانک کارآفرین انتخاب شدند. همچنین نمایندگان کارفریان نیز توسط مدیرعامل بانک منصوب شدند. اسامی نمایندگان به شرح زیر است:

نمایندگان کارفرمایان
1- مسعود عزمی نماینده کارفرما در کمیته انضباطی کارکنان
2- محمدرضا خورسندی نماینده کارفرما در کمیته انضباطی کارکنان
3- سید حبیب میرقیداری نماینده کارفرما (علی البدل) در کمیته انضباطی کارکنان
4- محسن میرزا قربانعلی نماینده کارفرما (علی البدل) در کمیته انضباطی کارکنان

نمایندگان سرپرستان
1- سهراب صادقی نماینده سرپرستان
2- علی ذاکری نیری نماینده سرپرستان (علی البدل)

نمایندگان کارکنان
1- علی اجاقی ازبری نماینده کارکنان
2- مسعود سمیعی نماینده کارکنان
3- محمدرضا رفیع پور نماینده کارکنان (علی البدل)
4- هیوا رحیمی نماینده کارکنان (علی البدل)

۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۱۰