آگهی دعوت به شرکت در مناقصه عمومی چاپ کارت PVC

بانک کارآفرین در نظر دارد نسبت به تامین 295.000 قطعه کارت PVC چهار رنگ دو رو دارای نوار مغناطیسی از طریق شرکت صاحب صلاحیت اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکت‌های واجد شرایط که در زمینه مذکور فعال می‌باشند، دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی، اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از تکمیل طبق شرایط مندرج در اسناد پیوست، به مدیریت امور پشتیبانی تحویل نمایند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 26215000 داخلی 1321 و 1347 تماس حاصل فرمایید.

دریافت اسناد شرکت در مناقصه

۱۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۵۵