دعوت به عضویت در هیات مدیره بانک کارآفرین

بدینوسیله از داوطلبان عضویت در هیات مدیره بانک کارآفرین دعوت می‌شود آمادگی خود را اعلام نمایند.

در اجرای ماده 61 اساسنامه بانک کارآفرین، بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی سهامدار که داوطلب عضویت در دوره آتی هیات مدیره این بانک هستند، دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار آگهی حاضر، آمادگی خود را به صورت کتبی و همراه با تائیدیه دارندگان حداقل پنج درصد سهام بانک، جهت اعلام به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اداره سهام بانک کارآفرین واقع در خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک 97، کدپستی 1966916475 ارسال نمایند.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳