نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای به کمترین میزان در 3 سال اخیر رسید

آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می دهد نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در دی ماه امسال به 8.2 درصد رسیده که کمترین مقدار این شاخص در سه سال اخیر است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از فارس، مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شده در کشور در دی ماه سال جاری، نسبت تعداد چک‌های برگشتی با وجود افزایش میزان چک‌های مبادله شده باز هم کاهش پیدا کرده است.
مطابق این گزارش، در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور بالغ بر 8.4 میلیون فقره چـک بـه ارزشـی حـدود ١١٠٥ هـزار میلیارد ریال مبادله گردیده که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 4.8 درصـد و 12.4 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین در این ماه در کل کشور بالغ بر 7.7 میلیون فقره چـک بـه ارزشـی بـیش از ٩٩٣ هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.9 درصـد و 12.9 درصـد افزایش نشان می دهـد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 91.8 درصـد و 89.9 درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در آذرماه ١٣٩٨ بـه ترتیـب معادل 91.7 درصد و 89.5 درصـد و در دیمـاه ١٣٩٧ بـه ترتیـب برابـر 89.4 درصـد و 88.1 درصـد بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور حدود ٦٩٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١٢ هـزار میلیـارد ریال برگشت داده شده است. همچنین از کل تعـداد و مبلـغ چـک‌های مبادلـه شـده در دی مـاه ١٣٩٨ به ترتیب 8.2 درصد و 10.1 درصد برگشت داده شده است. این در حالی است که نسبت تعداد ومبلغ چـک‌هـای برگشـتی به چک‌های مبادله شده در آذرماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل 8.3 درصد و 10.5 درصـد و همین نسبت در دی مـاه ١٣٩٧ بـه ترتیـب برابـر 10.6 درصد و 11.9 درصد بوده است. به عبارت دیگر، نسبت تعداد چک‌های برگشتی هم نسبت به آذرماه و هم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در واقع، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده به پایین‌ترین حد خود در 3 سال گذشته رسیده و این در حالی است که تعداد چک‌های مبادله شده در دی ماه امسال افزایش یافته و از رکورد قبلی خود در ماه گذشته نیز فراتر رفته است.
گفتنی است چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. این ابزار بخاطر افزایش بی رویه چک برگشتی در کشور، در مسیر بی‌اعتباری قرار داشت، مسیری که با تصویب قانون جدید چک در پاییز 97 تغییر کرد و شاهد روند کاهشی چک برگشتی در کشور در یک سال اخیر هستیم.
کارشناسان معتقدند کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به چک‌های مبادله شده در یک سال اخیر به دلیل اجرای قانون جدید چک بوده است و اگر این قانون به صورت کامل اجرایی شود شاهد کاهش مضاعف چک‌های برگشتی خواهیم بود.

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید