مصطفی

امیری قادی

مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی

26215151

26215158

mo.amiri@karafarinbank.ir

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی