نادر

حسن‌زاده

مدیر امور مالی و سرمایه‌گذاری

26215062

26215079

n.hasanzadeh@karafarinbank.ir

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات