علی

سام دلیری

مدیر امور تطبیق مقررات و مبارزه با پولشویی

27698510

22014563

a.samdaliri@karafarinbank.ir

مدرک تحصیلی: کارشناس حقوق