مهدی سیف‌علیشاهی

مهدی

سیف‌علیشاهی

عضو هیات مدیره

26215000

26214999

مدرک              کارشناس ارشد MBA از سازمان مدیریت صنعتی

سوابق              مدیر امور بانکداری شخصی بانک ملت

مدیر امور هماهنگی و فروش بانک ملت

مدیر امور ناحیه دو بانک ملت

مدیر کل اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت اعتباری بانک ملت

مدیر شعب استان هرمزگان بانک ملت

عضو هیات مدیره شرکت واسپاری بانک ملت

عضو هیات مدیره شرکت تدبیرگران بهساز ملت

عضو هیات مدیره شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت