دکتر فرشاد محمدپور

دکتر فرشاد

محمدپور

معاون مدیرعامل در امور مالی و مجامع

26215000

26215128