فاطمه

فروزان علاء

رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات

27698301

22010352

f.forouzan@karafarinbank.ir

مدرک  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی، MBA، DBA