نگارخانه آفرین

بانک کارآفرین وظیفه خود می داند که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، از جامعه فرهنگی و هنری ایران زمین حمایت کند. به همین منظور اقدام به گردآوری آثار فاخر نقاشی از هنرمندان برجسته کشور نموده است. تاکنون ۴۳ اثر نقاشی خریداری شده است.

نام هنرمند: محمدعلی ترقی جاه
نام اثر:
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
قطع: 150 در 200 سانتیمتر


نام هنرمند: پرویز کلانتری
نام اثر: بدون نام
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
قطع: 120 در 80 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ روغن روی کنواس
قطع: 135 در 135 سانتیمتر


نام هنرمند: ناصر اویسی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
قطع: 80 در 60 سانتیمتر


نام هنرمند: محسن وزیری مقدم
نام اثر: بدون نام
تکنیک: اکریلیک روی مقوا
قطع: 32 در 40 سانتیمتر


نام هنرمند: منوچهر معتبر
نام اثر: بدون نام
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
قطع: 80 در 60 سانتیمتر


نام هنرمند: حسین محجوبی
نام اثر: شمال ایران
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
قطع: 100 در 120 سانتیمتر


نام هنرمند: علی گلستانه
نام اثر: بدون نام
تکنیک: گواش روی کاغذ
قطع: 70 در 50 سانتیمتر


نام هنرمند: عین الدین صادق زاده
نام اثر: سیر نمی شوم ز تو
تکنیک: اکریلیک روی بوم
قطع: 140 در 140 سانتیمتر


نام هنرمند: جلال شباهنگی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 100 در 70 سانتیمتر


نام هنرمند: ایرج شایسته پور
نام اثر: بدون نام
تکنیک: اکریلیک روی بوم
قطع: 150 در 100 سانتیمتر


نام هنرمند: همایون سلیمی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
قطع: 120 در 120 سانتیمتر


نام هنرمند: مهدی سحابی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
قطع: 100 در 100 سانتیمتر


نام هنرمند: بهرام دبیری
نام اثر: بدون نام
تکنیک: اکریلیک روی بوم
قطع: 100 در 70 سانتیمتر


نام هنرمند: فتح الله قوللر آغاسی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
قطع: 210 در 130 سانتیمتر


نام هنرمند: ایران درودی
نام اثر: شفاف
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
قطع: 81 در 94 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه گلستان)
تکنیک: رنگ روغن روی کنواس
قطع: 120 در 170 سانتیمتر


نام هنرمند: صادق تبریزی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
قطع: 120 در 120 سانتیمتر


نام هنرمند: صادق تبریزی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: میکس مدیا
قطع: 150 در 150 سانتیمتر

نام هنرمند: احمد اسفندیاری
نام اثر: بدون نام
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
قطع: 60 در 50 سانتیمتر


نام هنرمند: ابوالقاسم سعیدی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: رنگ و روغن روی فیبر
قطع: 175 در 82 سانتیمتر


نام هنرمند: اردشیر رستمی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: مداد رنگی
قطع: 120 در 100 سانتیمتر


نام هنرمند: نصراله افجه ای
نام اثر: بدون نام
تکنیک: اکریلیک روی بوم
قطع: 120 در 167 سانتیمتر


نام هنرمند: ناصر عصار
نام اثر: بدون نام
تکنیک: ترکیب میکس مدیا
قطع: 63 در 48 سانتیمتر


نام هنرمند: پروانه اعتمادی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: پاستل روی مقوا
قطع: 100 در 70 سانتیمتر


نام هنرمند: منوچهر نیازی
نام اثر: بی نام
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
قطع: 200 در 140 سانتیمتر


نام هنرمند: منصوره حسینی
نام اثر: بی نام
تکنیک: رنگ و روغن روی چوب
قطع: 83 در 62 سانتیمتر


نام هنرمند: غلامحسین امیرخانی
نام اثر: منشور سازمانی بانک
تکنیک: خطاطی نستعلیق
قطع: 52 در 85 سانتیمتر


نام هنرمند: یداله کابلی
نام اثر: روز وداع یاران
تکنیک: خطاطی شکسته نستعلیق
قطع: 60 در 45 سانتیمتر


نام هنرمند: اسماعیل باجانلو
نام اثر: قلک شکسته
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
قطع: 50 در 70 سانتیمتر


نام هنرمند: عبدی اسبقی
نام اثر: بی نام
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
قطع: 80 در 60 سانتیمتر


نام هنرمند: آرمان یعقوب پور
نام اثر: بدون نام
تکنیک: اکریلیک روی بوم
قطع: 160 در 120 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر

نام هنرمند: استاد محمد احصایی
نام اثر: بی‌نام (مجموعه اسماءالحسنی)
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
قطع: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: اردشیر رستمی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
قطع:95 در 240 سانتیمتر

نام هنرمند: اردشیر رستمی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: مداد رنگی
قطع: 120 در 100 سانتیمتر


نام هنرمند: مرتضی رازفر
نام اثر: بدون نام
تکنیک: رنگ روغن
قطع: 100 در 300 سانتیمتر