درباره مااطلاع رسانیپرسش‌های متداولثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد

پرسش‌های متداول

تحقق هر یک از موارد "ارائه ۸۰ درصد از مجموع تعداد برگه های آخرین دسته چک به بانک" و یا "ثبت این میزان در سامانه صیاد" کفایت می نماید.
 

بله. شامل تمام مشتریان است. به موجب بند ۶ - ۸ دستورالعمل موضوع ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک، مصوب ۲۵ / ۹ / ۹۹ شورای پول و اعتبار، اعطای دسته چک به "شخصی که کمتر از ۵ / ۴ [هشتاد درصد] از مجموع تعداد برگه های آخرین دسته چک اعطایی به وی به بانک ارائه و یا در سامانه صیاد ثبت شده باشد"، ممنوع است. نظر به اطلاق مقرره فوق، موضوع لزوم رعایت نصاب ۸۰ درصد مذکور، شامل تمامی اشخاص (صرف نظر از اینکه اصولاً مصرف چک بالایی داشته باشند یا خیر) می شود.
 

بله. براساس استعلام از سامانه صیاد، مالکیت شخص (ذینفع بودن) وی مشخص میشود و همان ملاک عمل خواهد بود. در واقع وصول چک توسط دارنده نهایی که چک در وجه او صادر یا به وی منتقل شده یا وکیل یا نماینده او به عمل می آید.
 

چنانچه موجودی حساب، بر اساس بند "ب" ماده (۵) (مکرر به دلیل غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک)مسدود گردد، رفع انسداد، حسب دستور قضایی و یا رفع سوءاثر از چک، بر اساس تبصره(۳) ماده (۵) (روشه ای شش گاه رفع سوءاثر چک )قانون صدور چک به عمل خواهد آمد. چنانچه حساب صادرکننده، در اجرای ماده (۱۴) قانون صدور چک (صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد)، مسدود شده باشد، حسب تبصره های (۱) و (۲) ماده اخیرالذکر، در صورت انصراف دستور دهنده (دستور عدم پرداخت) یا تعیین تکلیف در مرجع قضایی و یا عدم تسلیم گواهی تقدیم شکایت در مرجع مرجع قضایی ظرف مدت یک هفته، به بانک، از حساب رفع مسدودی به عمل خواهد آمد.
 

بر اساس ماده (۱۴) قانون صدور چک، انسداد چک، پس از صدور دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها، امکان پذیر است. به موجب تبصره (۱) همین ماده، ذینفع، شامل کسی که چک به نام او، صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده، می شود. بنابراین، انتقال دهندگان چک نیز در چارچوب ماده (۱۴) میتوانند نسبت به صدور دستور عدم پرداخت، برگشت چک و نیز درخواست انسداد حساب مربوط، اقدام نمایند.
 

طبق ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، اقدامات و محرومیت های مندرج در این ماده (از جمله افتتاح حساب)، نسبت به صاحب حساب و صادرکننده چک برگشتی اعمال می شود. لکن، در قانون یاد شده، ممنوعیت برای اشخاص دارای چک برگشتی، جهت افتتاح حساب (و نه دریافت دسته چک) به وکالت و به نام شخص دیگری (که فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است) پیش بینی نشده و مورد اخیر، به لحاظ حقوقی و قانونی، بلامانع است.
 

زیر ۱۵ میلیون تومان امکان برداشت نقدی دارد ولی منابع بالای آن الزاما می بایست به حساب شخص واریز شود.
 

بله. با عنایت به ماده (۲۰) قانون صدور چک، انتقال دهنده چک جزء متعهدین و مسئولین پرداخت چک میباشد.
 

با توجه به تبصره (۲) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، چنانچه شخصی به وکالت یا نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی، اقدام به صدور چک نموده و منجر به برگشت شود، اصولاً اقدامات این ماده، علاوه بر صاحب حساب، نسبت به وکیل یا نماینده نیز اعمال میگردد. همچنین، وکیل یا نماینده مذکور، وفق تبصره(۲) ماده(۲۱) مکرر، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی به هر صورت(اصالتاً و یا وکالتاً)ممنوع می باشد.
 

وفق ماده (۳) قانون صدور چک، در صورت مخدوش بودن برگه چک، بانک باید از پرداخت وجه چک خودداری نموده و (حسب ماده ۴)، در صورت درخواست دارنده، نسبت به صدور گواهینامه عدم پرداخت (برگشت چک) اقدام نماید.
 
صفحه ۱ از ۵