درباره ماسازمانارکان استراتژیک

ارکان استراتژیک

ارکان جهت‌ساز بانک کارآفرین به عنوان مهم‌ترین عناصر استراتژیک سازمان، با تمرکز بر مضامین چابکی و ارائه راه‌حل‌های مالی جامع به مشتریان تدوین شده است. به طوری که بانک کارآفرین، به عنوان یک بنگاه خدمات مالی، با تکیه بر ارزش‌های اساسی اعتمادآفرینی، یکپارچگی، نوآوری، توانمندسازی مدیریت و نیروی کار، مشتری‌محوری، بهره‌وری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛ در پی خلق ارزش پایدار برای مشتریان و ذینفعان است و در این مسیر، در جهت بهبود شرایط اقتصادی کسب و کار تلاش می‌کند.
ارکان استراتژیک کسب جایگاه استراتژیک در سازمان تنها در سایه اجرای موفق برنامه استراتژیک محقق می‌شود. این امر با اتکا بر روحیه هم‌اندیشی، همکاری، هماهنگی و یکپارچگی در تفکر و عمل میان سرمایه فکری سازمان آغاز می‌شود و با تمرکز بر اصول دانایی‌محوری در تصمیم‌گیری و اجرا، نظم و انضباط، مسئولیت‌پذیری و تعهد کاری قوام می‌یابد. با وجود چنین فرهنگ سازمانی ارزشمندی، می‌توان به چابکی سازمانی در راستای کسب جایگاه پیشرو در ارائه راه‌حل‌های مالی جامع به مشتریان دست یافت.