زنجان

میدان هنرستان، ابتدای خیابان خرمشهر، طبقه همکف ساختمان بیمه کارآفرین

۵۳۰۰۸۱۵

خودپرداز,Pinpad

۴۵۱۵۸۵۳۹۱۶

۰۲۴-۳۳۷۴۲۵۳۷

۰۲۴-۳۳۷۸۳۴۵۲

۱۳۹۱/۱۲/۲۷

محمدتقی عمارلو

ابوالفضل موسوی