بندرعباس

خیابان امام موسی صدر، چهارراه سازمان سابق، پلاک ۱۵۷

۵۳۰۰۲۸۱

خودپرداز,Pinpad

۷۹۱۳۹۶۳۴۴۹

۰۷۶-۳۲۲۲۱۴۷۰

۰۷۶-۳۲۲۲۱۴۶۶

۱۳۸۵/۰۲/۲۶

تیمور سلیمانی احمدی

سمیه صبوری