بابل
شعبه بابل

خیابان مدرس، جنب ساختمان نیروی انتظامی

۵۳۰۰۳۹۴

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۰۱۱-۳۲۲۰۸۱۰۴

۰۱۱-۳۲۲۰۸۱۱۰

۱۳۸۵/۱۲/۲۶

محمود نبوی چاشمی

مهدی تقی‌پور درزی