اصفهان، سیتی سنتر

بزرگراه وحید دستجردی، مقابل ورودی جنوبی سپاهانشهر، مجتمع سیتی سنتر

۵۳۰۰۹۰۱

خودپرداز,Pinpad

۸۱۶۹۴۱۳۶۵۸

۰۳۱-۳۶۵۱۷۸۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۷۸۵۰

۱۳۹۱/۱۲/۲۷

راضیه فیض بخش

مهدی میرجابری