بوشهر

میدان امام خمینی (ره)، ابتدای خیابان دکتر بهشتی

۵۳۰۰۶۳۴

خودپرداز,Pinpad

۰۷۷-۳۳۵۵۴۱۲۸

۰۷۷-۳۳۵۳۸۰۰۳

۱۳۸۶/۱۰/۱۰

صادق محرک

عالیه کشاورز