بوشهر

میدان امام خمینی (ره)، ابتدای خیابان دکتر بهشتی

۵۳۰۰۶۳۴

خودپرداز,Pinpad

۷۵۱۵۷۳۴۱۶۶

۰۷۷-۳۳۵۵۴۱۲۸

۰۷۷-۳۳۵۳۸۰۰۳

۱۳۸۶/۱۰/۱۰

صادق محرک

الهام گناوه ای