شیراز، امیرکبیر

بلوار امیرکبیر، تقاطع خیابان باهنر شمالی

۵۳۰۰۳۵۸

خودپرداز,Pinpad

۷۱۷۵۹۱۳۴۵۳

۰۷۱-۳۸۳۸۸۴۵۹

۰۷۱-۳۸۳۸۸۴۵۳

۱۳۸۵/۱۱/۲۸

اکبر احمدی

حبیب اله زال