رشت

بلوار گلسار، بین خیابان ۱۰۴ و ۱۰۶، پلاک ۲۴۴۱ و ۲۴۴۲

۵۳۰۰۱۲۳

خودپرداز,Pinpad

۴۱۶۵۷۴۳۳۵۵

۰۱۳-۳۲۱۱۹۹۴۵

۰۱۳-۳۲۱۱۸۸۰۱

۱۳۸۳/۰۲/۰۲

رضا حضرتی

علیرضا مهماندوست