آفریقا
آفریقا

خیابان آفریقا، نبش کوچه گلفام، پلاک ۲۱۱

۵۳۰۰۰۷۳

خودپرداز,Pinpad

۱۹۱۵۶۷۵۳۴۱

۰۲۱-۲۲۰۲۵۰۹۱

۰۲۱-۲۲۰۵۸۷۳۳

۱۳۸۱/۱۱/۱۵

ملکه نیافر

فریبا کارگر نیگجه