اصفهان، مطهری
شعبه مطهری اصفهان

خیابان مطهری غربی، حدفاصل پل شیری و فلزی، پلاک ۱۰۸

۵۳۰۰۲۷۲

خودپرداز,Pinpad

۰۳۱-۳۲۳۵۳۰۰۱

۰۳۱-۳۲۳۳۶۰۴۶

۱۳۸۴/۱۲/۱۴

کارولین هوسپیان

شبنم اخوان فرازنده