اصفهان، مطهری

خیابان مطهری غربی، حدفاصل پل شیری و فلزی، پلاک ۱۰۸

۵۳۰۰۲۷۲

خودپرداز,Pinpad

۸۱۸۴۸۵۵۵۶۱

۰۳۱-۳۲۳۵۳۰۰۱

۰۳۱-۳۲۳۳۶۰۴۶

۱۳۸۴/۱۲/۱۴

فرناز فتوت

کامران ولی پور