تنکابن

خیابان امام خمینی (ره)، بلوار شهید شیرودی

۵۳۰۰۴۶۲

خودپرداز,Pinpad

۱۹۶۶۹۱۶۴۷۵

۰۱۱-۵۴۲۱۲۹۰۲

۰۱۱-۵۴۲۱۲۹۰۶

۱۳۸۶/۰۲/۳۰

محمدرضا عبدی چاکلی

سعید کاکاسلطانی