اصفهان، میر
شعبه میر اصفهان

فلکه فیض، ابتدای خیابان میر، پلاک ۵۸

۵۳۰۰۰۴۶

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۰۳۱-۳۶۶۴۰۷۰۰

۰۳۱-۳۶۶۱۲۱۰۱

۱۳۸۰/۰۸/۰۸

منصور وحیدی

فرناز فتوت، آتنا عصاری