تبریز، بازار
تبریز، بازار

خیابان دارایی، روبروی سرای خان

۵۳۰۰۵۷۵

خودپرداز,Pinpad

۵۱۳۴۹۳۷۷۹۱

۰۴۱-۳۵۲۶۴۴۸۱

۰۴۱-۳۵۲۶۲۴۰۷

۱۳۸۶/۱۰/۱۷

محمدرضا حیدرپور

فرزین علی‌پور