مدارک لازم جهت افتتاح حساب

اصل شناسنامه و کارت ملی معتبر برای اشخاص حقیقی

اساسنامه، اولین آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین آگهی معتبر تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور حاوی اسامی مدیران دارای حق امضا به همراه تصویر آن برای اشخاص حقوقی

توجه: در مورد شرکت های غیر سهامی اخذ یک نسخه تصویر و یا رونوشت گواهی شده از شرکتنامه که به ثبت رسیده باشد ضروری است.

تصویر قیم نامه و وکالت نامه در صورت لزوم و تطبیق با اصل مدارک مزبور توسط شعبه و تائید آنها.

شرایط و مقررات عمومی افتتاح سپرده قرض الحسنه پس‌انداز

  • هر شخص حقیقی (بالای ۱۲ سال) یا حقوقی می تواند با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل در هر یک از شعب بانک به نام خود، سپرده قرض الحسنه پس انداز را افتتاح نماید.
  • افرادی که به سن ۱۲ سال تمام رسیده و نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز به نام خود اقدام می نمایند، صرفاً پس از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام، مجاز به برداشت از سپرده مزبور می باشند.
  • صرفاً شخصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده یا دارای حکم رشد از دادگاه باشد، میتواند برای کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت وی قرار دارند، سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. در این حالت حق برداشت از سپرده مزبور تا زمان رسیدن صغیر به سن ۱۸ سالگی و یا ارائه حکم رشد از دادگاه، در اختیار افتتاح کننده سپرده (ولی، قیم) میباشد.
  • چنانچه سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط مادر برای طفل صغیر افتتاح شود، حق برداشت تا رسیدن طفل صغیر به سن ۱۸ سالگی و یا ارائه حکم رشد از دادگاه، در اختیار مادر میباشد.
  • اشخاص حقوقی به موجب مدارک قانونی و به شرط پیش بینی افتتاح سپرده سرمایه گذاری در اساسنامه با ارائه شرکتنامه، اساسنامه و آگهی ( اولیه و آخرین تغییرات) ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد، می توانند سپرده قرض الحسنه پس انداز ، افتتاح نمایند.
  • بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند در چارچوب مقررات عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت مقررات مذکور نسبت به افتتاح سپرده های قرض الحسنه پس انداز نزد یکدیگر اقدام نمایند.
  • در حال حاضر حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز و شرکت در جشنواره نیک آفرین ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.