مجید

شمسی

سرپرست بودجه و امور مجامع

m.shamsi@karafarinbank.ir

مدرک تحصیلی