مجید شمسی

مجید

شمسی

مدیر مالی

26215062

26215079