مجید شمسی

مجید

شمسی

مدیر بودجه و امور مجامع

26215051

26215080