علی

اجاقی ازبری

مدیر امور اعتبارات

26215110

26215112

a.ojaghi@karafarinbank.ir

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد تهران مرکز