احمدعلی

شکوه

مدیر امور بازرسی

27698406

22017345

a.shokouh@karafarinbank.ir

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز