حسنعلی

حسینی

مدیر امور عملیات ارزی

85513000

88550632

h.hoseini@karafarinbank.net

مدرک تحصیلی: