سهراب

صادقی

مدیر امور توسعه سرمایه انسانی

26214984

26214986

s.sadeghi@karafarinbank.net

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد