سهراب صادقی

سهراب

صادقی

مدیر امور توسعه سرمایه انسانی

26214984

26214986