علی

رادپور

مدیر امور حسابرسی داخلی

27698404

22011853

a.radpour@karafarinbank.ir

مدرک تحصیلی   کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی