هادی

عمادی انور

مدیر امور حقوقی

27698201

22011696

h.emadianvar@karafarinbank.ir

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد